studenti
Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir
Facultatea de Drept din Cluj-Napoca

Institutul Român pentru Drepturile Omului

Asociaţia Ştiinţifică
de Dreptul
Proprietăţii Intelectuale
Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice
PERGAM
Asociaţia absolvenţilor Facultăţii de Drept
din Cluj-Napoca
Alumni Drept Cantemir Cluj
 
 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Facultatea de Drept din Cluj-Napoca;
Tel. / fax: +40 264 432265; www.dimitriecantemir.ro ; email: drept@dimitriecantemir.ro
Nr. de înregistrare din Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal 1919
Acreditată conform Legii nr. 238 / 2002 şi a HG nr. 944 / 2002

       

 

SESIUNEA NAŢIONALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIIFICE A STUDENŢILOR ŞI MASTERANZILOR

11 MAI 2018, CLUJ - NAPOCA

 

INDICAŢII DE REDACTARE A LUCRĂRILOR

               Articolele vor avea 6-8 pagini în formatul cerut. Textul va fi redactat în limba română şi va fi scris cu diacritice.

TITLUL

               TITLUL va scris cu majuscule, Times New Roman 12 la 1.5 rânduri, centrat, în română şi tradus în engleză sau franceză.

Autorul / coautorii (maxim trei)

               Numele autorului va fi scris cu caractere Times New Roman 12 aliniat dreapta, la două rânduri sub titlu. Simbolul * va fi ataşat
numelui de familie ca notă de subsol, unde se va indica statutul (student/masterand) şi afilierea. În cazul a trei coautori se va proceda pentru fiecare la fel (pentru primul coautor folosind un asterisc, pentru al doilea – două asteriscuri, pentru al treilea-trei astericsuri).

Rezumatul

               Rezumatul va avea maximum 200 de cuvinte şi va fi scris în română şi în engleză sau franceză. Fontul va fi Times New Roman 10, italic, aliniat stânga-dreapta (justify), la două rânduri sub numele autorului.

Cuvinte cheie

               Vor fi indicate 4-6 cuvinte cheie ce cuprind esenţa articolului, în ordinea importanţei, în limba engleză sau franceză, la două rânduri sub rezumat, cu caractere Times New Roman 10, italic, aliniat stânga-dreapta (justify).

Articolul propriu-zis

               Textul articolului va avea formatul A4 (margini: sus / jos / stânga / dreapta 2 cm), redactat cu caractere Times New Roman 12, aliniat stânga-dreapta (justify), spaţiat la 1,5 rânduri. Notele de subsol vor fi trecute cu caractere Times New Roman 10.
În cazul în care articolul este împărţit în capitole şi paragrafe, titlul capitolului va fi scris cu Times New Roman 12, aliniat stânga-
dreapta (justify), spaţiere 1,5 rânduri.
                Atât în text cât şi în notele de subsol se vor folosi abrevierile: art. (articol); p./pp. (pagină/pagini); t. (tom); vol. (volum).
Alte surse (jurisprudenţă, legislaţie, site-uri web) vor fi menţionate ca note de subsol, indicând titlul documentului, numărul, data emiterii, autoritatea emitentă, data publicării. Numerotarea notelor de subsol va începe de la 1 pentru fiecare pagină.
               Cu excepţia titlului, textul şi notele de subsol ale articolului vor utiliza caractere normale şi,unde este necesar, doar italice.
               Pentru alte detalii, recomandăm instrucţiunile revistei „Dreptul”: http://ujr.revistadreptul.ro/instructiuni.htm Articolul nu va depăşi 8 pagini în format A4.

               Autorii sunt rugaţi să respecte legislaţia în materia drepturilor de autor şi să evite orice formă de plagiat.